1Panel 使用阿里云镜像仓库

  1. 打开阿里云,创建实例

  2. 创建镜像仓库

  3. 创建成功,查看基本信息

  4. 打开 1Panel 容器 - 仓库界面,添加仓库

  5. 推送镜像到阿里云镜像仓库

  6. 查看镜像推送成功

1 个赞