web 密码代填失败

说明(发布前可手动删除说明内容):

 • 发布话题前请确认好标题与标签、你已经看过了[JumpServer版规V1.0] ;
 • 如有必要请附带以下信息:JumpServer 版本、运行方式(安装包运行 or 源码运行 )、浏览器版本、更多描述或截图信息。
  JumpServer 版本:3.4.3 运行方式 docker 浏览器版本 chrome最新版
  使用脚本编写步骤,login表单是需要通过点击才显示的
  脚本如下:
  [
  {
  “step”: 1,
  “value”: “”,
  “target”: “Xpath=//[@id="@menu/top-nav-bar-settings"]",
  “command”: “click”
  },
  {
  “step”: 2,
  “value”: “”,
  “target”: "Xpath=//
  [@id=‘login’]”,
  “command”: “click”
  },
  {
  “step”: 3,
  “value”: “”,
  “target”: “index=1”,
  “command”: “select_frame”
  },
  {
  “step”: 4,
  “value”: “{USERNAME}”,
  “target”: “Xpath=//[@id="id-5eho70"]/dialog/div/div/div[1]/form/fieldset/div/div[1]/div/input",
  “command”: “type”
  },
  {
  “step”: 5,
  “value”: “{SECRET}”,
  “target”: "Xpath=//
  [@id="id-5eho70"]/dialog/div/div/div[1]/form/fieldset/div/div[2]/div[1]/input”,
  “command”: “type”
  },
  {
  “step”: 6,
  “value”: “”,
  “target”: “Xpath=//*[@id="id-5eho70"]/dialog/footer/div/button”,
  “command”: “click”
  }
  ]

有没有延时之类的方法

{
“step”: 2,
“value”: “”,
“target”: “2”,
“command”: “sleep”
},
延时方法